محمد عظیمی

محمد عظیمی

مدیر عامل
هاشم مهریار

هاشم مهریار

مدیر پرتفو
محسن حسین

محسن حسین

کنترل پروژه
مهدی تقی نیا

مهدی تقی نیا

معاون سرمایه گذاری
عماد محمدزاده

عماد محمدزاده

امور مجامع و سهام
محمدرضا اسماعیلی

محمدرضا اسماعیلی

مسئول تامین مالی
حمید ارجمندی

حمید ارجمندی

مدیرسرمایه‌گذاری