محمد عظیمی

محمد عظیمی

مدیر عامل
محمدجواد شفیعی

محمدجواد شفیعی

مدیر سرمایه گذاری
هاشم مهریار

هاشم مهریار

مدیر پرتفو
مجید سلامتی

مجید سلامتی

مسئول کنترل پروژه
مهدی تقی نیا

مهدی تقی نیا

مسئول امور قراردادها
عماد محمدزاده

عماد محمدزاده

مسئول حسابداری و مالی
محمدرضا اسماعیلی

محمدرضا اسماعیلی

مسئول تامین مالی
حمید ارجمندی

حمید ارجمندی

کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری
میلاد عیسایی

میلاد عیسایی

کارشناس ارزیابی
حسین آخوندی

حسین آخوندی

مشاور زیست فناوری
فاطمه قیداری

فاطمه قیداری

مشاور زیست فناوری
جواد فروغی

جواد فروغی

مشاور دارویی